800 واحد مسکونی مهر به مردم پاوه تحویل شده است
800 واحد مسکونی مهر به مردم پاوه تحویل شده است

عکس و فیلم

آمار
  • 5,756
  • 7,810
  • 80,918
  • 416,766
  • 4,634,132
  • 11,244,248