800 واحد مسکونی مهر به مردم پاوه تحویل شده است
800 واحد مسکونی مهر به مردم پاوه تحویل شده است

عکس و فیلم

آمار
  • 10,834
  • 11,676
  • 78,028
  • 318,176
  • 4,605,774
  • 10,343,488