800 واحد مسکونی مهر به مردم پاوه تحویل شده است
800 واحد مسکونی مهر به مردم پاوه تحویل شده است

عکس و فیلم

آمار
  • 1,540
  • 3,296
  • 27,638
  • 153,620
  • 4,663,397
  • 10,030,148