800 واحد مسکونی مهر به مردم پاوه تحویل شده است 
پاوه پرس
800 واحد مسکونی مهر به مردم پاوه تحویل شده است


عکس و فیلم