800 واحد مسکونی مهر به مردم پاوه تحویل شده است
800 واحد مسکونی مهر به مردم پاوه تحویل شده است

عکس و فیلم

آمار
  • 5,630
  • 11,966
  • 94,292
  • 386,286
  • 4,540,624
  • 11,930,874