40 سال طول می‌کشد تا بلوط بتواند میوه بدهد 
پاوه پرس
40 سال طول می‌کشد تا بلوط بتواند میوه بدهد


صفحه اول روزنامه های صبح کشور