پیرمرد کُرد، 
پاوه پرس
پیرمرد کُرد،


صفحه اول روزنامه های صبح کشور