پير شاليار در هورامان مرا به سوی خود كشاند؛ مراسم باستانی عروسي پیر شالیار در هورامان تخت 
پاوه پرس
پير شاليار در هورامان مرا به سوی خود كشاند؛ مراسم باستانی عروسي پیر شالیار در هورامان تخت


صفحه اول روزنامه های صبح کشور