پسر ارشد دکتر منوچهری درگذشت 
پاوه پرس
پسر ارشد دکتر منوچهری درگذشت


صفحه اول روزنامه های صبح کشور