پرویز اید پور 
پاوه پرس
پرویز اید پور


صفحه اول روزنامه های صبح کشور