پرویز ایده پور رسماً به عنوان فرماندار پاوه معرفی گردید. 
پاوه پرس
پرویز ایده پور رسماً به عنوان فرماندار پاوه معرفی گردید.


صفحه اول روزنامه های صبح کشور