پرویز ایده پور، پاوه،سد داریان،فرماندار پاوه 
پاوه پرس
پرویز ایده پور، پاوه،سد داریان،فرماندار پاوه


صفحه اول روزنامه های صبح کشور