پرواز بادبادکها توسط دانش آموزان 
پاوه پرس
پرواز بادبادکها توسط دانش آموزان


صفحه اول روزنامه های صبح کشور