پاوه ، بیشترین میزان بارش سطح استان را در پاییز امسال داشته است 
پاوه پرس
پاوه ، بیشترین میزان بارش سطح استان را در پاییز امسال داشته است


صفحه اول روزنامه های صبح کشور