” زاوڕۆی ژیر ” اولین اثر نظیف فرتاش منتشر شد 
پاوه پرس
” زاوڕۆی ژیر ” اولین اثر نظیف فرتاش منتشر شد


صفحه اول روزنامه های صبح کشور