«حفاظت از زمین با حفظ آب و خاک» 
پاوه پرس
«حفاظت از زمین با حفظ آب و خاک»


صفحه اول روزنامه های صبح کشور