جنازه ای بر دوش و رخساری مدهوش 
پاوه پرس
جنازه ای بر دوش و رخساری مدهوش


صفحه اول روزنامه های صبح کشور