جعفر نجفی 
پاوه پرس
جعفر نجفی


صفحه اول روزنامه های صبح کشور