جاده ویمیر به هانه ساو،ویمیر،هانه ساو،دره بیان 
پاوه پرس
جاده ویمیر به هانه ساو،ویمیر،هانه ساو،دره بیان


صفحه اول روزنامه های صبح کشور