تو دنیا سه چیز صدا نداره 
پاوه پرس
تو دنیا سه چیز صدا نداره


صفحه اول روزنامه های صبح کشور