تواضع و فروتني 
پاوه پرس
تواضع و فروتني


صفحه اول روزنامه های صبح کشور