تعهّد کاری، همدوش تعهّد ایمانی! 
پاوه پرس
تعهّد کاری، همدوش تعهّد ایمانی!


صفحه اول روزنامه های صبح کشور