ترجمه بوف کور به کردی 
پاوه پرس
ترجمه بوف کور به کردی


صفحه اول روزنامه های صبح کشور