تجلیل از کارگران 
پاوه پرس
تجلیل از کارگران


صفحه اول روزنامه های صبح کشور