تاسیس اولین دانشگاه کردی در ترکیه 
پاوه پرس
تاسیس اولین دانشگاه کردی در ترکیه


صفحه اول روزنامه های صبح کشور