بی توجهی به سیستم علمی و تخصصی مدیریت پسماند 
پاوه پرس
بی توجهی به سیستم علمی و تخصصی مدیریت پسماند


صفحه اول روزنامه های صبح کشور