بيشترين ميزان باسوادي در سطح استان مربوط به شهرستان پاوه 
پاوه پرس
بيشترين ميزان باسوادي در سطح استان مربوط به شهرستان پاوه


صفحه اول روزنامه های صبح کشور