بهروز شفیعی 
پاوه پرس
بهروز شفیعی


صفحه اول روزنامه های صبح کشور