بنزین 1000 تومان شد 
پاوه پرس
بنزین 1000 تومان شد


صفحه اول روزنامه های صبح کشور