بـنی آدم اعضای یکــــدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند 
پاوه پرس
بـنی آدم اعضای یکــــدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند


صفحه اول روزنامه های صبح کشور