برگزاری جلسه ی هم اندیشی شورای شهر با جمعی از مهندسین 
پاوه پرس
برگزاری جلسه ی هم اندیشی شورای شهر با جمعی از مهندسین


صفحه اول روزنامه های صبح کشور