برهان عبدی،ابراهیم شهریاری، آرش رضایی، کیوان حاتمیان 
پاوه پرس
برهان عبدی،ابراهیم شهریاری، آرش رضایی، کیوان حاتمیان


صفحه اول روزنامه های صبح کشور