بختیار صالحی 
پاوه پرس
بختیار صالحی


صفحه اول روزنامه های صبح کشور