با تغییر فرماندار پاوه استارت تغییرات مدیریتی استان از شهرستان پاوه شروع گردید. 
پاوه پرس
با تغییر فرماندار پاوه استارت تغییرات مدیریتی استان از شهرستان پاوه شروع گردید.


صفحه اول روزنامه های صبح کشور