بایزید کاظمی 
پاوه پرس
بایزید کاظمی


صفحه اول روزنامه های صبح کشور