باقی شفیعی 
پاوه پرس
باقی شفیعی


صفحه اول روزنامه های صبح کشور