باسوادترین شهرستان کرمانشاه 
پاوه پرس
باسوادترین شهرستان کرمانشاه


صفحه اول روزنامه های صبح کشور