بازیگر باشیم، نه تماشاگر 
پاوه پرس
بازیگر باشیم، نه تماشاگر


صفحه اول روزنامه های صبح کشور