ايجاد مشاغل مشهور به «عمومي-حمايتي» 
پاوه پرس
ايجاد مشاغل مشهور به «عمومي-حمايتي»


صفحه اول روزنامه های صبح کشور