اولین یادمان تجلیل ازشهدای پیشمرگان مسلمان کُرد 
پاوه پرس
اولین یادمان تجلیل ازشهدای پیشمرگان مسلمان کُرد


صفحه اول روزنامه های صبح کشور