اولین رتبه بندی وب سایت های استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ 
پاوه پرس
اولین رتبه بندی وب سایت های استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۳


صفحه اول روزنامه های صبح کشور