اولین بانوی پاوه در سمت معاون فرمانداری 
پاوه پرس
اولین بانوی پاوه در سمت معاون فرمانداری


صفحه اول روزنامه های صبح کشور