انتشار کتاب ترجمه اولین دومجموعه شعر نو فارسی به زبان کوردی هورامی 
پاوه پرس
انتشار کتاب ترجمه اولین دومجموعه شعر نو فارسی به زبان کوردی هورامی


صفحه اول روزنامه های صبح کشور