امید سلیمانی 
پاوه پرس
امید سلیمانی


صفحه اول روزنامه های صبح کشور