افتتاح دارالقرآن و سالن اجتماعات روستای دشه 
پاوه پرس
افتتاح دارالقرآن و سالن اجتماعات روستای دشه


صفحه اول روزنامه های صبح کشور