اعطای تندیس حقوق بشر 
پاوه پرس
اعطای تندیس حقوق بشر


صفحه اول روزنامه های صبح کشور