اصل «وحدت در کثرت» 
پاوه پرس
اصل «وحدت در کثرت»


صفحه اول روزنامه های صبح کشور