استعفای شهردار کرمانشاه پذیرفته شد 
پاوه پرس
استعفای شهردار کرمانشاه پذیرفته شد


صفحه اول روزنامه های صبح کشور