از رنج سرطان تا درد بي‌پولي 
پاوه پرس
از رنج سرطان تا درد بي‌پولي


صفحه اول روزنامه های صبح کشور