اردشیر صفیعی 
پاوه پرس
اردشیر صفیعی


صفحه اول روزنامه های صبح کشور