اذعان به توانمندی خویش 
پاوه پرس
اذعان به توانمندی خویش


صفحه اول روزنامه های صبح کشور