ئه م ماچـوو ئـه م ، تۆیـچ ماچی ئـه م 
پاوه پرس
ئه م ماچـوو ئـه م ، تۆیـچ ماچی ئـه م


صفحه اول روزنامه های صبح کشور