آسمان پاوه نورباران گردید. 
پاوه پرس
آسمان پاوه نورباران گردید.


صفحه اول روزنامه های صبح کشور