آتش سوزی در بخشی از کوه آتشگاه 
پاوه پرس
آتش سوزی در بخشی از کوه آتشگاه


صفحه اول روزنامه های صبح کشور